این پیامک پس از تحویل دادن بسته‌ی شما به پست برای شما ارسال می‌گردد و به شما اطمینان می‌دهد که کالای شما برای شما ارسال شده است و از این پس از دسترس عطر بارون خارج است.